فردی در ماه رمضان، وسوسه به او غلبه کرده و به تحریک خود مشغول شده اما احتمال نمی داده که در چنین حالتی جنب شود و به یکباره رخ داده است. حکم روزه و کفاره این فرد چیست؟
فردی در ماه رمضان، وسوسه به او غلبه کرده و به تحریک خود مشغول شده (فقط به قصد لذت و نه بیرون آمدن منی). همراه با دیدن چند لحظه فیلم مستهجن به طور غیر عمدی جنب شده است. اما احتمال نمی داده که در چنین حالتی جنب شود و به یکباره رخ داده است. حکم روزه و کفاره این فرد چیست؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال که احتمال نمی داده جنب شود، اگر با توجه به حالش عادتاً با این مقدار تحریک جنب نمی شده و اتفاقا این بار جنب شده، کفاره بر عهده اش نمی آید؛ ولی باید قضا کند. بنابراین اگر احتمال می داده یا عادت بدنش طوری بوده که به این مقدار جنب می شده، علاوه بر قضا، کفاره هم بر عهده اش می آید و چون با عمل حرام (استمنایی که منجر به خروج منی شده) روزه اش را باطل کرد، باید کفاره جمع بدهد.

کد سایت fa9718
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی|کفاره