اگر کسی با فکر کردن به چیزی یا خواندن متنی ارضا شود، روزه اش باطل می شود؟
اگر کسی با فکر کردن به چیزی یا خواندن متنی ارضا شود، روزه اش باطل می شود؟

باسمه تعالی

اگر با این کار منی از وی خارج شود روزه اش باطل می شود؛ مگر اینکه احتمال عقلائی نمی داد که با این کار منی از او خارج شود که در این صورت روزه اش باطل نمی گردد.

کد سایت fa8107
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه|خود ارضایی