اگر روزه داری یادش رفته استمنا روزه را باطل می کند و این کار را انجام دهد، حکمش چیست؟
اگر روزه داری یادش رفته استمنا روزه را باطل می کند و این کار را انجام دهد، حکمش چیست؟ کفارۀ آن چگونه و چه مقدار است؟

باسمه تعالی

1. استمنا حرام است و از مبطلات روزه است.

2. اگر روزه داری یادش رفته باشد که استمنا روزه را باطل می کند و این کار را انجام دهد، هرچند گناه کرده است، روزه اش صحیح است و کفاره و قضا ندارد.

کد سایت fa2293