آیا اگر خروج منی و جنب شدن به صورت غیر ارادی باشد موجب بطلان روزه می شود؟
اگر یک مرد روزه دار، به شکم خوابیده باشد و در حالت بیداری به شخصی فکر کند و شهوانی شده و منی از او خارج شود، آیا روزه او باطل است؟ کفاره خود گناه و کفاره روزه چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر با عمد و علم به این که این امر موجب خروج منی می شود، آن را انجام داده باشد، روزه باطل، قضای آن واجب و کفاره لازم است؛ البته اگر یقین داشته که این عمل موجب بطلان روزه نمی شود (و منی اتفاقا خارج شده است)، کفاره لازم نیست.

2. کفارۀ افطار عمدی، شصت روز روزه یا سیر کردن شصت فقیر است و برای گناه فقط توبه لازم است. 

کد سایت fa371 کد بایگانی 0