آیا استمنا و جلق موجب بطلان روزه است؟
آیا درآمدن مایع منی باعث باطل شدن روزه می شود؟ (اگر از قصد باشد، یعنی همان جلق باشد) و آیا زدن موهای زائد موجب بطلان روزه می شود؟

باسمه تعالی

1. استمنا موجب بطلان روزه می شود.

2. زدن موهای زائد موجب بطلان روزه نمی شود.

 

 

کد سایت fa243 کد بایگانی 0