اگر لب یا آب دهن خون آلود شود ولی علی رغم مرطوب بودن کل فضای دهان و دندان، در رسیدن عین خون به تکه های غذای چسبیده به دندان شک داشته باشیم (مثلا در اثر کم بودن میزان خون)، آیا باید بنا را بر پاکی تکه های غذا بگذاریم یا نجاست آن؟
اگر لب یا آب دهن خون آلود شود ولی علی رغم مرطوب بودن کل فضای دهان و دندان، در رسیدن عین خون به تکه های غذای چسبیده به دندان شک داشته باشیم (مثلا در اثر کم بودن میزان خون)، آیا باید بنا را بر پاکی تکه های غذا بگذاریم یا نجاست آن؟ سوال فوق درباره فرد غیر وسواسی بود. اگر فرد وسواس داشته باشد، چه؟

باسمه تعالی

1. ملاقات یک چیز با نجاست در داخل فضای دهان باعث نجس شدن آن چیز نمی شود، بنابراین حتی اگر یقین به برخورد هم باشد، مانده های غذا پاک هستند.

2. این حکم در مورد وسواسی و غیر وسواسی ثابت است.

کد سایت fa9594
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات