بعد از خروج نجاست از باطن بدن آیا شستن قسمت هایی که شک داریم ظاهر است یا باطن، لازم است؟
هنگامی که اطراف باطن توسط خروج نجاست از باطن بدن نجس می‌شود؛ مثلاً دهان خون می آید و به لب ها می ‌رسد یا مخرج که بعد از دفع مدفوع نجس می شود، آیا شستن قسمت هایی که شک داریم ظاهر است یا باطن، لازم است؟

باسمه تعالی

قسمت مشکوک محکوم به طهارت است است و نیاز به شستن نیست.

 

 

کد سایت fa8783
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات