آیا مایعی که از باطن بدن خارج شود و رنگ یا بو یا مزه نجاست داشته باشد اما عین نجاست در آن نباشد، نجس است؟
آیا مایعی که از باطن بدن خارج شود؛ مثلاً از دهانی که زخم است یا بینی یا مقعد و رنگ یا بو یا مزه نجاست داشته باشد اما عین نجاست در آن نباشد، نجس است؟

باسمه تعالی

1. اگر از بواطنی مانند دهان، بینی و مانند آن خارج شود، پاک است.

2. اگر از مقعد خارج شود، در صورتی که مدفوع بر آن صدق کند، نجس است؛ در غیر این صورت محکوم به طهارت است.

3. اگر بعد از ادرار، مایعی از مخرج بول خارج شود و شک کنیم که بول است یا چیز دیگر، در صورتی که استبراء نکرده باشد یا مدتى از بول کردن او نگذشته که معمولا ادرار این مدت در مجرای ادرار نمی ماند، مایع مزبور محکوم به نجاست است؛ در غیر این صورت پاک محسوب می شود.

کد سایت fa8782
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات