چنانچه فردی دچار مرگ مغزی شود، آیا می توان اعضای بدن او را اهدا کرد؟
چنانچه فردی دچار مرگ مغزی شود، آیا می توان اعضای بدن او را اهدا کرد؟

 باسمه تعالی

استفاده از اعضای غیر حیاتی فرد مرگ مغزی ‌در صورتی که صاحب عضو قبلاً اذن داده باشد، اشکال ندارد. اعضای غیر حیاتی اعضایی هستند که جدا کردن آن از بدن منجر به مرگ قطعی بیمار مغزی نمی‌شود مانند یک کلیه. اما استفاده از اعضای حیاتی وی چه بدون و چه با اذن وی جایز نیست.

 

کد سایت fa906
طبقه بندی موضوعی احکام پزشکی