آیا اهدای عضو جایز است؟
آیا اهدای عضو جایز است؟

باسمه تعالى

اهدای اعضای غیر حیاتی* در حال زنده بودن صاحب عضو، اگر این اهدا ضرر عقلائی برای صاحب عضو نداشته باشد، جایز است. اما اهدای اعضای حیاتی جایز نیست.

 

* اعضای غیر حیاتی اعضایی هستند که جدا کردن آن از بدن منجر به مرگ نمی‌شود؛ مانند یک کلیه بر خلاف اعضای حیاتی که جدا کردن آن موجب مرگ می گردد مانند قلب یا کبد.

 

کد سایت fa1846
طبقه بندی موضوعی احکام پزشکی