آیا می توان از میت خون گرفت و به شخص بیماری که نیاز به خون دارد، تزریق کرد؟
آیا می توان از میت خون گرفت و به شخص بیماری که نیاز به خون دارد، تزریق کرد؟

باسمه تعالی

در صورتی که میت قبل از مرگ اذن این کار را داده باشد یا با اذن ولی شرعی میت جایز است.

کد سایت fa7168
طبقه بندی موضوعی احکام اموات|احکام پزشکی