آیا در پیوند اعضا در موارد جایز آن، دیه بر قطع کننده واجب است یا نه؟
آیا در پیوند اعضا در موارد جایز آن، دیه بر قطع کننده واجب است یا نه؟ اگر خود بیمار قبلاً رضایت بدهد یا وصیت کند که بعد از مرگش اعضایش را اهدا کنند، یا قبل از عمل وراث رضایت دهند، باز هم دیه واجب است یا نه؟ بر فرض وجوب دیه، اگر پزشک قبل از عمل از وراث تعهد بگیرد که وراث دین پزشک را بر عهده بگیرند و دیه را خودشان به همدیگر بپردازند؛ یعنی شبیه برات یا حواله یا ضمانت، آیا باز هم بر پزشک دیه واجب است؟

باسمه تعالی

1. اگر قطع عضو در موارد جایزش، در زنده یا مرگ مغزی با اذن قبلی صاحب عضو انجام شود یا در میت با اذن ولی شرعی میت انجام گیرد، دیه ندارد.

2. در مواردی که قطع عضو جایز نیست؛ مثلاً بدون اذن اقدام به قطع عضو کند، قصاص عضو در مورد پزشکی که این کار را انجام داده، ثابت است.

کد سایت fa7944
طبقه بندی موضوعی دیات|احکام پزشکی