اگر کسی مدتی با لباس غصبی نماز خوانده است و نمی دانسته غصبی است، آیا باید هم آن لباس را برگرداند و هم اجرة المثلش را به صاحب لباس بدهد یا فقط لباس را بدهد؟
اگر کسی مدتی با لباس غصبی نماز خوانده است و نمی دانسته غصبی است، آیا باید هم آن لباس را برگرداند و هم اجرة المثلش را به صاحب لباس بدهد یا فقط لباس را بدهد؟ اگر صاحب لباس را نشناسد، چه کند؟

باسمه تعالی

1. هم باید لباس را برگرداند و هم اجرة المثل استفاده اش در این مدت را به صاحب لباس بپردازد.

2. اگر صاحب لباس را نمی شناسد، هم لباس و هم اجرة المثل این مدت را به فقیر صدقه دهد و بنا بر احتیاط واجب این صدقه با اجازه مجتهد جامع الشرایط باشد.

کد سایت fa8135
طبقه بندی موضوعی لباس نمازگزار|احکام غصب