اگر کسی برای خواندن دو ماه یک کتاب گرفت ولی بعد از چهار ماه کتاب را برگرداند. اگر صاحبش ناراضی شد، آیا برای این دو ماه اضافه باید اجرة المثل بدهد؟
اگر کسی از شخصی برای خواندن دو ماه یک کتاب گرفت که بخواند و صاحب کتاب گفت برای دو ماه می دهم و بعد برگردان، ولی او فراموش کرد یا سهل انگاری کرد و بعد از چهار ماه کتابش را برگرداند. اگر صاحبش عصبانی شد و یا ناراضی شد، آیا برای این دو ماه اضافه باید اجرة المثل بدهد؟

باسمه تعالی

اگر صاحب کتاب بابت این دو ماه اضافه اجرت بخواهد، باید اجرة المثل استفاده از چنین کتابی در طی دو ماه را بدهد.

کد سایت fa7599
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب|توبه