چگونه می توان مجتهد و اعلم را شناخت؟
چگونه می توان مجتهد و اعلم را شناخت؟

باسمه تعالی

شناختن مجتهد و اعلم از سه راه ممکن است:

اول: خودش اهل علم باشد و بتواند مجتهد بودن  یا اعلم بودن را تشخیص دهد.

دوم: تأیید یک نفر عالم دینی مورد اعتماد که قدرت تشخیص مجتهد بودن یا اعلم بودن را دارد.

سوم: از راه هاى عقلائى مثل شهرت به اجتهاد یا اعلمیت در بین اهل علم، به مجتهد بودن یا اعلم بودن او اطمینان پیدا کند.

کد سایت fa530
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید