لزوم یا عدم لزوم تقلید از اعلم را چگونه باید احراز نمود؟
لزوم یا عدم لزوم تقلید از اعلم را چگونه باید احراز نمود؟

باسمه تعالی

در مسألۀ «لزوم تقلید از اعلم یا عدم لزوم آن» مکلفی که مجتهد نیست، تا وقتی که حکم مسأله برایش معلوم نشده باشد، باید احتیاط کند و احتیاط در اینجا بدین صورت است که در خصوص مسألۀ مزبور از فردی که اعلم فقها است، تقلید کند و اگر اعلم در بین فقها معلوم نیست، از کسی که محتمل الاعملیة است، تقلید کند و اگر همه مساوی هستند، از یکی از ایشان تقلید کند. پس در صورتی که آن ها تقلید از اعلم را واجب دانستند، باید در سایر مسائل نیز از اعلم تقلید کند در غیر این صورت تقلید از اعلم در سایر مسائل واجب نیست.

 

کد سایت fa533
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید