سلام کسی که پدر یا مادرش کافر شده اند چگونه باید مسئله طهارت و نجاست را رعایت کند ؟
سلام کسی که پدر یا مادرش کافر شده اند چگونه باید مسئله طهارت و نجاست را رعایت کند ؟ مقلد آیت الله سیستانی

نظر آیت الله هادوی تهرانی

باسمه تعالی

ارتداد یک فرد به سادگی قابل اثبات نیست و به علم و تخصص نیاز دارد و معمولاً جز توسط فقیه جامع الشرایط یا مجتهد متجزی در امور قضایی و کیفری، آن هم پس از بررسی دقیق ممکن نیست. بنابراین به صرف مشاهدۀ علائمی نمی توان فرد دیگری را مرتد دانسته، احکام مرتد را بر او مترتب کرد و تا وقتی مرتد شدن فردی محرز نشده است، وی مسلمان شمرده می شود و احکام مسلمان را دارد.

برای اطلاع از نظر آیت الله سیستانی با سایت ایشان یا سایت اسلام کوئست تماس بگیرید.

کد سایت fa9785
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات