آیا ارتداد شخص نیاز به حکم حاکم شرعی دارد یا صرف انکار ضروریات اسلام و یا انجام اموری که نشان دهندۀ ارتداد باشد مثل عبادت به شیوه ارمنی ها و ادعای مسیحی شدن، برای اثبات ارتداد کافی است؟
آیا ارتداد شخص نیاز به حکم حاکم شرعی دارد یا صرف انکار ضروریات اسلام و یا انجام اموری که نشان دهندۀ ارتداد باشد مثل عبادت به شیوۀ ارمنی ها و ادعای مسیحی شدن، برای اثبات ارتداد کافی است؟

باسمه تعالی

کسی که پدر و مادرش یا یکی از آنان مسلمان بوده اند و پس از رسیدن به سن رشد و بلوغ و درک صحیح از ناصحیح، اسلام را به عنوان دین انتخاب کند و بعد در کمال عقل و اختیار از اسلام بر گردد و این امر را اظهار کند به گونه ای که به صورت عادی موجب تضعیف عقیدۀ دیگران شود، حکمش اعدام است؛ البته تشخیص تمام این شرایط به علم و تخصص نیاز دارد و معمولاً جز توسط فقیه جامع الشرایط یا مجتهد متجزی در امور قضایی و کیفری، آن هم پس از بررسی دقیق، ممکن نیست. بنابراین به صرف مشاهدۀ علائمی مثل آنچه در سؤال آمده است، یک مکلف نمی تواند فرد دیگری را مرتد دانسته، با وی برخورد کند.

کد سایت fa1786
طبقه بندی موضوعی ارتداد