شخصی پدری دارد که می گوید به وجود خداوند ایمان دارد ولی اعتقادی به دین اسلام و ضروریات آن ندارد. وظیفۀ او در احکام مربوط به کافر به خصوص نجاست کافران چیست؟
شخصی پدری دارد که می گوید به وجود خداوند ایمان دارد ولی اعتقادی به دین اسلام و باور ها و ضروریات آن مثل نبوت پیامبر ص و ولایت ائمه اطهار ع و نماز و... ندارد. از آنجا که ناچار است با پدرش در یک منزل زندگی کند و معاشرت داشته باشد و برای پرهیز از پدرش به زحمت می افتد، وظیفۀ او در احکام مربوط به کافر به خصوص نجاست کافران چیست؟

باسمه تعالی

ارتداد و کافر شدن یک فرد به سادگی قابل اثبات نیست و به علم و تخصص نیاز دارد و معمولاً جز توسط فقیه جامع الشرایط یا مجتهد متجزی در امور قضایی و کیفری، آن هم پس از بررسی دقیق ممکن نیست. بنابراین به صرف مشاهدۀ علائمی نمی توان فرد دیگری را مرتد دانسته، احکام مرتد را بر او مترتب کرد و تا وقتی مرتد شدن فردی محرز نشده است، وی مسلمان شمرده می شود و احکام مسلمان را دارد.

کد سایت fa7803
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|ارتداد