بنده خدایی که ازشوهرش طلاق خلع گرفته، توی مدت عده پدر بچه ها رفت وآمد داشته و خانم پوشش نداشته و زباناً قبلت گفته بودند که گناه نشود و هیچ رابطه زناشویی بین ایشان نشده است، آیا خطبه طلاق باطل شده یا نه؟
بنده خدایی که ازشوهرش طلاق خلع گرفته، توی مدت عده پدر بچه ها رفت وآمد داشته و خانم پوشش نداشته و زباناً قبلت گفته بودند که گناه نشود و هیچ رابطه زناشویی بین ایشان نشده است، آیا خطبه طلاق باطل شده یا نه؟ آن خانم اصلا قصد زندکی با همسر سابقش را ندارد و به دلایلی مجبور بوده که پدر بچه ها بعضی وقت ها خونه باشد.

باسمه تعالی

1. در طلاق خلع اگر زن نسبت به بذل خود رجوع کند، طلاق رجعی می شود و مرد می تواند به زن رجوع کند، هر چند زن راضی به این امر نباشد.

2. در طلاق خلع اگر زن راضی به رجوع باشد، مرد می تواند رجوع کند، حتی اگر زن نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. در این فرض، در واقع زن بذل را به مرد هبۀ غیر معوّض نموده است، چون راضی شده است که مرد بدون باز پس دادن بذل به او رجوع کند.

3. با رجوع مرد، همان ازدواج قبلی احیا می شود و همان مهریه ثابت می باشد. مهریه جدید، منوط به عقد جدید پس از انقضای عده است.

4. به صرف گفتن قبلت و بدون اینکه زن اراده برگشت از بذل خود را داشته یا راضی به رجوع مرد باشد، طلاق خلعی به همان حال خود باقی مانده است و امکان رجوع مرد وجود ندارد و  نگاه یا لمس مرد نسبت به زن جایز نیست.

کد سایت fa9706