چگونگی رجوع زن در طلاق خلع چگونه است؟
چندی پیش به طلاق خلع از همسرم جدا شدم. ولی ایشان یک روز بعد از طلاق اظهار داشت که در هنگام طلاق در عادت ماهیانه بوده و دو ساعت بعد از دفتر خانه آن را فهمیده، در روزهای بعد هم مدام دم از پشیمانی و برگشت می زد تا این که سه هفته بعد از طلاق به منزل آمد و مدام اظهار پشیمانی و قصد رجوع می نمود در مدتی که در منزل بود با توجه به این که طلاق را باطل می دانست و هنوز خود را زن من می دانست و نیز این که عده اش نیز تمام نشده با من نزدیکی هم نمود و این عمل چندین مرتبه دیگر نیز انجام شد. ولی بعد از این جریانات شرط گذاشت که اگر می خواهی قانونی شود باید حق طلاق و ... را به من بدهی و بنده فکر می کردم با صحبت می توانم او را راضی کنم. تا این که بعد از حدود ۶ ماه از این ارتباطات، ارتباط خود را قطع کرد. آیا او از لحاظ شرعی زن من است؟ اگر بخواهد شوهر کند حکم چیست؟ اگر چنانچه اظهار ایشان مبنی بر عادت بودن در زمان جاری شدن طلاق دروغ باشد (که احتمال آن هم می رود) آیا به این که ایشان در زمان عده بازگشته و حتی نزدیکی هم کرده آیا رجوع محسوب می شود و شرعا هنوز زن من است؟

باسمه تعالی

1. در مورد عادت ماهیانه سخن  زن حجت است، هر چند احتمال دروغ بودن آن وجود داشته باشد.

2. اگر همسر شما دروغ گفته باشد، همین نکته که خود وی راضی به رجوع بوده، طلاق خلع را رجعی می کند و شما می توانید به وی رجوع کنید و چون چنین اتفاقی افتاده، وی همسر شما است و نمی تواند با شخص دیگری ازدواج کند.

کد سایت fa1118
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی طلاق