حکم ضبط مکالمه تلفنی بدون رضایت و اطلاع به طرف مقابل چیست؟ آیا می توان چنین داده ذخیره شده ای را به مرجعی ارائه نمود؟ آیا محتوای چنین داده ای حجیت شرعی و قانونی دارد؟
با سلام احتراما بفرمایید حکم ضبط مکالمه تلفنی بدون رضایت و اطلاع به طرف مقابل چیست؟ آیا می توان چنین داده ذخیره شده ای را به مرجعی ارائه نمود؟ آیا محتوای چنین داده ای حجیت شرعی و قانونی دارد؟

باسمه تعالی

1. ضبط مکالمات تلفنی بدون اطلاع طرف مقابل، به خودی خود اشکالی ندارد، اما در اختیار دیگران قرار دادن یا استفاده از آن در مراجع عمومی، بدون کسب اجازه یا رضایت وی ، جایز نیست.
2. استفاده از مکالمات تلفنی ضبط شده به عنوان مدرک در محکمه، منوط به اجازه حاکم شرع است و حجیت آن در صورتی است که موجب یقین برای نوع عقلا باشد و احتمال دستکاری و فریب در آن نباشد.
3. اگر اعتبار چنین مکالمه ای احراز نشود یا این نکته که برای نوع عقلا مفید یقین است، معلوم نباشد، چنین مکالمه ای ارزش شرعی برای اثبات چیزی را ندارد.