با توجه به تجویز قانونی برای احراز عدالت شاهد توسط قاضی، آیا قاضی شرعاً می‌تواند ارتباطات مخابراتی و تلفنی شاهد را بررسی بکند؟
با توجه به تجویز قانونی برای احراز عدالت شاهد توسط قاضی و با توجه به وضعیت کنونی که غالباً اشخاص خصوصاً اشخاص مجرد، مظنون به رابطۀ نامشروع اند، آیا قاضی شرعاً می‌تواند ارتباطات مخابراتی و تلفنی شاهد را بررسی بکند؟

باسمه تعالی

1. چنین ظن و گمانی حتی در مورد افراد مجرد به هیچ وجه منشأ عقلائی ندارد و پذیرفته نیست.

2. احراز عدالت شاهد از طرق معمولی که در عرف برای این کار وجود دارد مانند شهرت به نیکی و حسن سابقه و حسن ظاهر و تأیید افراد معتمد و متدین و ... باید انجام شود و این طرق متناسب با هر حوزه ای از جمله حوزۀ قضا ممکن است پیچیدگی بیشتری داشته باشد. بنابراین برای احراز عدالت شاهد، تجسس بیش از مقدار متعارف لازم نیست و تجسس در حوزۀ امور خصوصی و شخصی شاهد جایز نیست؛ مگر در صورتی که امر مهم تری در میان باشد و راه دیگری وجود نداشته باشد که در این صورت اگر منع قانونی نداشته باشد، شرعاً حرام نیست.

کد سایت fa7476
طبقه بندی موضوعی سوء ظن|احکام قضاوت