آیا استمناء توسط فیلم رقص و تحریک کننده همسر که از ما دور است مصداق استمتاع از همسر محسوب م یشود یا جایز نمی باشد؟
آیا استمناء توسط فیلم رقص و تحریک کننده همسر که از ما دور است مصداق استمتاع از همسر محسوب م یشود یا جایز نمی باشد؟

باسمه تعالی

اگر در حین مشاهده فیلم مزبور با همسر خود ارتباط زنده مانند تلفن و پیامک و ... داشته باشد، مصداق استتماع از همسر محسوب می شود.

کد سایت fa9586