آیا اگر انسان به زن خود نگاه کند و با خود کاری کند که منی از او خارج شود، گناه کرده است؟
آیا اگر انسان به زن خود نگاه کند و با خود کاری کند که منی از او خارج شود، گناه کرده است؟ آیا اگر انسان در هنگام دیدن عکسی از همسرش یا تصویر زندۀ او از طریق دوربین کامپیوتر، به قصد این که منی از او خارج شود با خود بازی کند، اشکال دارد؟

باسمه تعالی

استمنا در حضور همسر و با نگاه کردن به او یا با نگاه کردن به تصویر زندۀ او، در نظر عرف استمتاع زوجین از یکدیگر شمرده می شود و اشکال ندارد اما استمنا صرفاً با دیدن عکس همسر جایز نیست.

 

کد سایت fa520
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی