آیا مرد می تواند جلوی همسرش استمناء کند؟
آیا مرد می تواند جلوی همسرش استمناء کند؟

باسمه تعالی

اگر در جهت استمتاع زوجین از یکدیگر باشد، جایز است.