فردی قصد دارد در مکانی قصد عشره کند ولی از اول می داند که در بین این 10 روز به اندازه کمتر از مسافت شرعی از آن مکان بیرون خواهد رفت. آیا این قصد عشره برای ایشان محقق می شود؟
فردی قصد دارد در مکانی قصد عشره کند ولی از اول می داند که در بین این 10 روز به اندازه کمتر از مسافت شرعی از آن مکان بیرون خواهد رفت. آیا این قصد عشره برای ایشان محقق می شود؟

باسمه تعالی

چون از ابتدا می دانستید که چنین سفرهایی خارج از شهر برایتان پیش خواهد آمد، در صورتی قصد عشره محقق می شود که این سفرها بیش از دو یا سه ساعت در روز نباشد.

کد سایت fa9479
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر