مسافری که به شهری رفته و قصد ده روز کرده است، آیا می‌تواند از شهر خارج شود و کمتر از مسافرت شرعی برود و دوباره به شهر برگردد؟
مسافری که به شهری رفته و قصد ده روز کرده است، آیا می‌تواند از شهر خارج شود و کمتر از مسافرت شرعی برود و دوباره به شهر برگردد؟

باسمه تعالی

اگر قصد ماندن ده روز یا بیشتر کرده است و یک نماز چهار رکعتی هم خوانده است و از ابتدا هم نمی دانست که چنین سفرهایی برایش پیش خواهد آمد یا می دانست اما این سفرها بیش از دو یا سه ساعت در روز نباشد، خروجش تا کمتر از 350 کیلومتر (نصف مسافت شرعی)  اشکالی در تمام بودن نمازهایش و صحت روزه هایش به وجود نمی آورد.

کد سایت fa5606
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر