کفاره تأخیر را می شود مرغ خرید به فقیر داد؟
کفاره تأخیر را می شود مرغ خرید به فقیر داد؟

باسمه تعالی

1. در کفاره، باید از غذای غالب شهر یا روستای محل سکونت خود حساب کنند.

2. اگر در منطقه ای مرغ به تنهایی غذای غالب مردم باشد، مردم آن منطقه می توانند به عنوان کفاره بدهند.

3. اگر مرغ در کنار غذای اصلی (برنج یا نان و ...) به عنوان خورشت غذا در میان اکثر مردم آن منطقه رایج باشد، می توانند آن را در کنار غذای اصلی، به عنوان بخشی از یک مد طعام کفاره محاسبه کنند.

کد سایت fa9395
طبقه بندی موضوعی کفاره