از نظر شما تغییر مرجع تقلید از مساوی به مساوی جایز است؟
از نظر شما تغییر مرجع تقلید از مساوی به مساوی جایز است؟

باسمه تعالی 

جایز است.

کد سایت fa9132
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید