آیا برای تقلید می شود از سه نفر در مسائل مختلف تقلید کرد ولی یک مرجع را به عنوان محور انتخاب کرد؟
آیا برای تقلید می شود از سه نفر در مسائل مختلف تقلید کرد ولی یک مرجع را به عنوان محور انتخاب کرد؟ مثلاً برای مسائل مربوط به فروع دین از آن فرد محور و فقط در بعضی از مسائل از آن دو نفر دیگر تقلید کند. برای مثال برای احکام نماز و روزه و حلول ماه و خمس و زکات و بیشتر فروعات از آقای x اما برای حقوق زن مانند ازدواج دختر بدون اذن ولی و تساوی دیه مرد و زن و عدم تخصیص جایگاه قضاوت و مرجعیت برای مرد و تفکیک حرام و حلال موسیقی و عدم حرمت استفاده از آلات قمار بدون شرط بندی از نظرات اقای y و برای عدم نجاست ظاهری کفار و حلال بودن ذبیحه های اهل کتاب و قیومیت مادر پس از پدر بر اولاد از نظرات اقای z پیروی کند.

باسمه تعالی

1. مقلد در تقلید از افراد مساوی می تواند در برخی مسائل از یک مجتهد و در برخی دیگر از یک یا چند مجتهد مساوی دیگر تقلید کند؛ مگر این که چنین کاری در یک عمل واحد منجر به مخالفت قطعی با نظر تمام آن مجتهدان شود؛ یعنی عمل فرد به گونه ای باشد که همۀ مراجع مزبور آن را باطل یا حرام بدانند. از آنجا که تشخیص این موارد برای افراد عادی، دشوار است، بهتر است که در تمام مسائل از یک نفر تقلید کنند.

2. در مسائل مبتنی بر احتیاط واجب، علاوه بر مساوی به فالاعلم یا فالاعلم ها* هم می توانید رجوع کنید و اگر فالاعلم ها به همان مطلب فتوا داده باشند، باید همان را عمل کنید ولی اگر آن ها هم احتیاط واجب کرده باشند، می توانید به کسانی که نسبت به این فالاعلم ها، در رتبۀ علمی بعدی قرار دارند و در حقیقت فالاعلم بعدی هستند، مراجعه کنید و همین طور.

 

* کسانی که با هم مساوی هستند اما نسبت به مرجع اول در رتبۀ عملی بعد قرار دارند.

کد سایت fa8201
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید