آیا در مبحث نگاه که چند مسأله وجود دارد، می توانیم در یک مسأله از یک مرجع و در مسأله ای دیگر از مرجع مساوی تقلید کنیم؟
در مسائل مربوط به هم می توانیم تبعیض در تقلید کنیم؟ مثلاً در مبحث نگاه که چند مسأله وجود دارد، می توانیم در یک مسأله از یک مرجع و در مسأله ای دیگر از مرجع مساوی تقلید کنیم؟

باسمه تعالی

1. مقلد در تقلید از افراد مساوی می تواند در برخی مسائل از یک مجتهد و در برخی دیگر از مجتهد مساوی دیگر تقلید کند؛ مگر این که چنین کاری در یک عمل واحد منجر به مخالفت قطعی با نظر تمام آن مجتهدان شود؛ یعنی عمل فرد به گونه ای باشد که همۀ مراجع مزبور آن را باطل یا حرام بدانند. از آنجا که تشخیص این موارد برای افراد عادی، دشوار است، بهتر است که در تمام مسائل از یک نفر تقلید کنند.

2. در خصوص مسألۀ نگاه، تقلید از چند مساوی اشکال ندارد.

کد سایت fa8459