یک نفر قصد ازدواج با خانمی را دارد که کمتر از یک ماه است متارکه کرده، آیا راهی وجود دارد و یا می شود حدی از ارتباط را مشخص کرد؟
یک نفر از آشنایان ما قصد ازدواج با خانمی را دارد که کمتر از یک ماه است متارکه کرده و کلیۀ تست های بارداری اش منفی بوده است. این دو نفر خیلی تمایل دارند بهم نزدیک تر شوند. آیا راهی وجود دارد و یا می شود حدی از ارتباط را مشخص کرد؟

باسمه تعالی

1. زنی که طلاق گرفته است اگر در دورۀ ازدواج نزدیکی کرده باشد، باید عدۀ طلاق نگه دارد و در این ایام حق ازدواج موقت یا دائم با فرد دیگر را ندارد.

2. حتی اگر عدم بارداری زن محرز و یقینی باشد، رعایت عدۀ طلاق لازم است.

3. ارتباط بین این دو نفر در حد ارتباط یک محرم با نامحرم با رعایت حدود شرعی در نگاه و سخن جایز است.

کد سایت fa8517