در چه صورتی یک زن بعد از طلاق باید عده نگه دارد؟
آیا عدّه با وطی در دبر هم تحقق پیدا می کند یا خیر؟

باسمه تعالى

وطی در دبر به مقدار حشفه یا بیشتر موجب عده است.

کد سایت fa2628
طبقه بندی موضوعی احکام عده طلاق|احکام عده