منظور از (شناخت دقیق رمز ارز) که موضوع در حکم شرعی خرید و فروش ارز دیجیتال آمده است، چیست؟
منظور از (شناخت دقیق رمز ارز) که موضوع در حکم شرعی خرید و فروش ارز دیجیتال آمده است، چیست؟ یعنی قبل خرید هر ارزی باید در مورد پیشینه آن تحقیق کنیم؟ صرف تحقیق به منزلۀ تأیید این شرط است؟

باسمه تعالی

1. منظور از این عبارت در استفتاء شمارۀ fa8327 آن است که مکلف باید از طرق مختلف مثلاً سؤال از متخصصین بازار رمزارزها، نسبت به ماهیت این رمزارز تحقیق کند تا معلوم شود این رمزرارز خاص اولاً در نظر عموم مردم دارای ارزش مالی (مالیت عرفی) است و ثانیاً مانع شرعی هم در آن وجود ندارد.

2. مثلاً همین که مشخص نباشد که این رمزارز متعلق به چه کسی است و هیچ سازمانی رسماً تولید و پشتیبانی آن را قبول نکرده باشد، احتمال ضرر قابل توجه در پی خواهد است و این احتمال ضرر یکی از موانع شرعی است.

3. در خصوص هر رمزازی باید این تحقیق صورت گیرد.

4. اگر بعد از تحقیق، مالیت عرفی و عدم مانع شرعی احراز شد، خرید و فروش آن رمزارز شرعاً جایز خواهد بود.

کد سایت fa8329
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت|رمزارز