اگر خالق ارز دیجیتالی مشخص باشد، معاملۀ آن جایز است یا باید صراحتاً پشتیبانی همه جانبه خالق ارز مشخص باشد؟
در بحث ارز های دیجیتال در خصوص جایز بودن ارز، در رابطه با این شرطی که ایت الله هادوی تهرانی فرمودند:« مثلاً همین که مشخص نباشد که این رمزارز متعلق به چه کسی است و هیچ سازمانی رسماً تولید و پشتیبانی آن را قبول نکرده باشد، احتمال ضرر قابل توجه در پی خواهد است و این احتمال ضرر یکی از موانع شرعی است.» آیا با توجه به این توضیح اگر خالق ارز دیجیتالی مشخص باشد، این شرط رعایت شده است یا باید صراحتاً پشتیبانی همه جانبه خالق ارز مشخص باشد؟

باسمه تعالی

باید نسبت به پشتیبانی آن یقین یا لااقل اطمینان داشته باشید در غیر این صورت همچنان احتمال عقلائی ضرر وجود دارد که یکی از موانع شرعی برای چنین معاملاتی است.

کد سایت fa8428
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت|رمزارز