منظور از محصن در موضوع زنا چیست؟
منظور از محصن در موضوع زنا چیست؟

باسمه تعالی

محصن مرد یا زنی است که همسر شرعی ندارد یا دارد ولی امکان نزدیکی با وی را ندارد.

کد سایت fa7966
طبقه بندی موضوعی حد زنا|روابط زن ومرد