مجازات تجاوز جنسی چیست؟
مجازات تجاوز جنسی چیست؟

باسمه تعالی

1. مجازات در زنای غیر محصن در صورتی که با زور و اکراه انجام شود، مرگ است و در غیر این صورت صد ضربه شلاق خواهد بود و در زنای محصن سنگسار است.

2. مجازات در لواط، مرگ است.

 

 

کد سایت fa771
طبقه بندی موضوعی حد زنا