زنای فرد مجرد یا متأهل چه حکمی دارد؟
اگر پسر و دختر که هر دو مجرد هستند، زنا کنند، حکمشان چیست؟ اگر یا زن یا مرد متأهل باشد و زنا کنند، چه حکمی دارد؟ اگر مرد و زن هر دو متأهل باشند، چه؟

باسمه تعالی.

1. مجازات زنای مجرد، صد ضربه شلاق است چه زن باشد و چه مرد.

2. مجازات زنای متأهل اگر محصن باشد، مرگ است و اگر غیر محصن باشد، در صورتی که با زور و اکراه انجام شود، مرگ است و در غیر این صورت صد ضربه شلاق خواهد بود.
 

کد سایت fa7964
طبقه بندی موضوعی حد زنا