در کشور ما بعضی از مؤمنین می گویند گه انسان می تواند در مجلس عروسی ای که شراب در آن وجود ندارد ولی همراه با موسیقی حرام و نامحرمان اعم از مرد و زن و رقص های زنان است، شرکت کرد. فتوای حضرت آقا در این باره چیست؟
در کشور ما بعضی از مؤمنین می گویند گه انسان می تواند در مجلس عروسی ای که شراب در آن وجود ندارد ولی همراه با موسیقی حرام و نامحرمان اعم از مرد و زن و رقص های زنان است، شرکت کرد. فتوای حضرت آقا در این باره چیست؟ شرکت کردن در چنین مجالسی چه ضرری به دین و دینداران دارد؟ افراد مؤمنی که در این مجالس شرکت می کنند، عادل محسوب می شوند؛ یعنی می شود پشت سر آنان ایستاد و اقتدا کرد؟

باسمه تعالی

1. اگر رقص یا موسیقی گفته شده از نوع حرام آن باشد، شرکت در چنین مجالسی که در حکم تأیید این نوع مجالس و برگزار کنندگان آن ها است، جایز نیست.

2. مضرات دنیوی و اخروی ارتکاب معصیت بر کسی پوشیده نیست خصوصاً در این موارد که تضییع دین و دینداری و تمسخر و طعنۀ غیر متدینین نسبت به متدینین را در پی دارد.

3. صرف اینکه دیده شود کسی در چنین مجلسی شرکت کرده است، دلیل بر فسق وی نیست؛ زیرا چه بسا به دلیل جلوگیری از مفسدۀ مهم تری یا برای از دست نرفتن مصالح اهم مجبور به این کار شده باشد.

 

کد سایت fa7116