شرکت در مجالس عروسی که زنان و مردان به صورت جداگانه با آهنگ و ترانه ای که محتوای آن خوب است، می رقصند، چه حکمی دارد؟
شرکت در مجالس عروسی که زنان و مردان به صورت جداگانه با آهنگ و ترانه ای که محتوای آن خوب است، می رقصند، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر رقص یا موسیقی گفته شده از نوع حرام آن باشد، شرکت در چنین مجالسی که در حکم تأیید این نوع مجالس و برگزار کنندگان آن ها است، جایز نیست.