آیا برای توبه از گناهان باید تک تک گناهان عمر را به یاد آورد یا می شود به طور کلی از همۀ آن ها توبه کرد؟
آیا برای توبه از گناهان باید تک تک گناهان عمر را به یاد آورد یا می شود به طور کلی از همۀ آن ها توبه کرد؟

باسمه تعالی

در توبه از یک گناه، نیازی نیست برای ابراز ندامت در پیشگاه حق تعالی تک تک گناه ها را به صورت مجزا به خاطر بیاوریم، بلکه به نیت همۀ آن ها می توان ابراز ندامت کرد. بدیهی است در گناهانی که حق الناس به دنبال دارد، علاوه بر ندامت قلبی و طلب بخشش از خدای متعال، باید خسارت و ضرر وارد به دیگران را جبران کرد.

کد سایت fa6960
طبقه بندی موضوعی توبه