آیا توبه از گناه های کبیره امکان دارد و شرایطش چیست؟
آیا توبه از گناه های کبیره امکان دارد و شرایطش چیست؟

باسمه تعالی

1. توبه از گناهاه کبیره ممکن است.

2. در توبه فرد باید نادم باشد و عزم و تصمیم بر ترک آن گناه و عدم تکرارش داشته باشد و برای موفق شدن در این کار، سعی کند از مقدماتی که زمینۀ رجوع به آن گناه را فراهم می کند، دروی کند. همچنین علاوه بر ندامت باید از خدای متعال طلب غفران کند.

3. در مواردی که حق الله تضییع شده باشد، ندامت درونی کافی است و به هیچ وجه نباید به گناه خود حتی در محکمه اعتراف کند؛ مثلاً در گناهانی که حد شرعی دارد، نباید به گمان اینکه با اعتراف و اجرای مجازات پاک می شود، حتی در نزد محکمه به گناهش اعتراف کند.

4. در جایی که حق الناس تضییع شده است، در صورتی که امکان جبران خسارت وجود دارد، باید آن را جبران کند؛ البته تا جایی که ممکن است برای جبران باید به گونه ای عمل کند که هیچ کسی حتی فرد خسارت دیده از گناه وی مطلع نگردد.

کد سایت fa6265
طبقه بندی موضوعی حق الناس|توبه