آیا برای توبه باید تک تک گناهان را در نظر آورد؟
سلام چگونه توبه کرد کلی یا تک تک گناهان

باسمه تعالی

در توبه از یک گناه، نیازی نیست برای ابراز ندامت در پیشگاه حق تعالی تک تک گناه ها را به صورت مجزا به خاطر بیاوریم، بلکه به نیت همۀ آن ها می توان ابراز ندامت کرد. بدیهی است در گناهانی که حق الناس به دنبال دارد، علاوه بر ندامت قلبی و طلب بخشش از خدای متعال، باید خسارت و ضرر وارد به دیگران را جبران کرد.

کد سایت fa9835
طبقه بندی موضوعی توبه