اگر اکثر مالکین ساختمان آپارتمانی برای رفع نواقص ساختمان، برای تصرف در مشترکات اذن دهند، آیا این تصرف بدون اذن دیگران، جایز است؟
اگر اکثر مالکین ساختمان آپارتمانی برای رفع نواقص ساختمان، برای تصرف در مشترکات اذن دهند، آیا این تصرف بدون اذن دیگران، جایز است؟ (در صورتی که در قرارداد خرید واحدها در این زمینه چیزی شرط نشده باشد)

باسمه تعالی

تصرفاتی که یقین دارند مورد قبول سایر مالکان است، اشکالی ندارد. ولی اگر یقین نیست،حق تصرف وجود ندارد البته اگر قانونی در دولت اسلامی وجود دارد لازم است از آن قانون پیروی شود.

کد سایت fa3783
طبقه بندی موضوعی مجتمع ها و آپارتمان ها