اگر ساختمانی آپارتمانی که هر واحد آن ملک فردی از مالکین آن باشد، تخریب شود، در صورتی که مثل همان واحد ها دو مرتبه ساخته شود، آیا بدون قرارداد جدید نسبت به قسمت نمودن آن ساختمان، دو مرتبه هر یک از مالکین، مالک واحد معین خود می باشد؟
اگر ساختمانی آپارتمانی که هر واحد آن ملک فردی از مالکین آن باشد، تخریب شود، در صورتی که مثل همان واحد ها دو مرتبه ساخته شود، آیا بدون قرارداد جدید نسبت به قسمت نمودن آن ساختمان، دو مرتبه هر یک از مالکین، مالک واحد معین خود است؟

باسمه تعالی

با تخریب ساختمان هر یک از مالکان مالک حقی مشاع از زمین خواهند بود و پس از ساخته شدن که معمولا با مشارکت همه مالکان صورت می گیرد باید افراز ملک با رضایت همۀ افراد انجام شود.

البته این در صورتی است که قرارداد خاصی برای افراز،  قبل از تخریب وجود نداشته باشد یا ارتکاز خاصی در این زمینه نباشد که البته در صورت مشابهت تام ساختمان جدید با قبلی، ظاهرا چنین ارتکازی وجود دارد.