آیا بین "مرابحه" و "فروش اقساطی" تفاوتی هست؟
آیا بین "مرابحه" و "فروش اقساطی" تفاوتی هست؟

باسمه تعالی

فروش اقساطی همان بیع نسیه است و بیع نسیه می تواند مرابحه یا مساومه یا غیر اینها باشد.

کد سایت fa3689
طبقه بندی موضوعی اقسام معاملات|نقد و نسیه