قلمرو استفاده از "عقد مرابحه" کجاست؟
قلمرو استفاده از "عقد مرابحه" کجاست؟ (یعنی برای مواردی چون لوازم مصرفی، لوازم تولیدی، زمین، خودرو، تأسیسات، خدمات، خدمات گردشگری، خدمات پزشکی و بیمارستانی، مالکیت های معنوی و غیره ) قابل استفاده است؟

باسمه تعالی

هر شیئ یا حقی را که مالیت داشته و قابل خرید و فروش باشد، می توان با استفاده از بیع مرابحه، خرید و فروش کرد، هر چند بعضی از مثال های ذکر شده از موارد بیع نیست بلکه مورد سایر عقود مانند جعاله است.