عقد مرابحه چیست؟
عقد "مرابحه" چیست؟


باسمه تعالی

اگر کسی، چیزی را به قیمت تمام شده همراه با مقداری سود به دیگری بفروشد، عقد مرابحه است.

کد سایت fa3682
طبقه بندی موضوعی اقسام معاملات