اگر روی زمین یه قطره آب نجس بریزه و عین نجاست نداشته باشد، آیا آب قلیل پاک می‌شود؟
سلام اگه روی زمین یه قطره آب نجس بریزه و عین نجاست نداشته باشه ایا میشه مقداری آب قلیل روی همون ی قطره بریزیم و پاک شه؟

باسمه تعالی

1. اگر نجاست ناشی از ادرار نباشد، وقتی عین نجاست نباشد با ریختن مقداری آب قلیل، به گونه‌ای که به همه جای بخش متنجس زمین برسد و اندکی حرکت کند، زمین پاک میشود.
2. در این فرض، زمین و دست و ابزار آلاتی که برای تطهیر به کار می رود همزمان پس از اتمام کار تطهیر پاک می شوند و آب باقیمانده نیز پاک است. 
3. اگر نجاستی که زمین با آن نجس شده است، ادرار باشد، پس از بار دوم آب ریختن این احکام تحقق پیدا می کند.

کد سایت fa9878
طبقه بندی موضوعی احکام آبها|نجاسات و مطهرات